Diskussionsforum FORMA – Gemensam Utvecklingsplattform

Diskussionsforum FORMA – Gemensam Utvecklingsplattform

Hej Företagare!

Fredagen den 22:a maj vill vi bjuda in dig företagare till samtal om en gemensam utvecklingsplattform i regionen. Mötet sker på Mittuniversitetet Campus Sundsvall i Hus R (R409) 13:15 – 15:00.

Utvecklingsplattform

Tankar kring innehåll är bland annat:

Kreativa ytor för idégenerering är en mycket central komponent. Dessa är specifikt formade för att hantera processer för idéutveckling och problemlösning. Utformningen av dessa och det processtöd som fi­nns att tillgå har syfte att attrahera individer, företag och andra organisationer att flytta ut utvecklingsarbete till en gemensam extern miljö. Här kan därmed olika organisationer och olika disciplinområden sammanstråla och utveckla och testa idéer i olika stadier.

Moderna verkstäder där prototyper av produkter, tjänster och miljöer i både fysiska och immateriella former kan tillverkas och där utrustning samt resurser kan samnyttjas.

(Exempel på innehåll: 3D-skrivare, elektronikverktyg, CAD-baserade verktyg, grafiska verktyg, möjlighet skapa och utveckla miljöer (t ex klassrum för att testa lärande, didaktiska labb, kontor, butik, vårdmiljöer, scenarior för stadsutveckling etc.), visualiseringsutrustning med mera.)

Ytor för presentation av idéer och prototyper gentemot grupp samt ytor för utställningar.

Flexibla ytor (studios) för att kunna driva ett enskilt projekt.

Bakgrund

Västernorrland behöver tillgång till ett starkt humankapital. Det är individer med hög kunskapsnivå och kreativitet som skapar framgångsrika företag och tillväxt. Att locka och bibehålla ett starkt humankapital på en global spelplan kräver ett attraktivt samhälle med mycket bra utvecklingsmöjligheter.

En bra utvecklingsmiljö är synnerligen viktig i det attraktiva samhället som präglas av öppenhet och tolerans, ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser, en god infrastruktur, möjlighet till en bra boendemiljö samt olika typer av mötesplatser. Här blir miljöer där innovatörer, företag, akademi och offentlig sektor kan utveckla idéer, har möjlighet att mötas, dela och vidareutveckla kunskap mycket betydande. Den bidrar också till ett livslångt lärande och personlig utveckling som ger möjlighet att realisera visioner och/eller drömmar.

Genom en öppen, mångfasetterad och gemensam utvecklingsplattform kan vi skapa möjlighet att förverkliga en idé vare sig man är ung eller gammal, uppfinnare, innovatör, student/forskare, företagare, offentlig förvaltning eller ett större företag. Här kan individer på ett enklare och mer effektivt sätt utveckla idéer och ta fram prototyper med hjälp av den utrustning och de verktyg som finns både på plats men också i ett lokalt distribuerat nätverk där resurser finns vilka kan samnyttjas (testbäddar, verkstäder, labbmiljöer, etc). Har kan individer dela kunskap och korsbefrukta idéer vilket väsentligt stärker möjligheterna till att fler innovationer kan utvecklas, att en ökad kommersialiseringsgrad åstadkommes samt att bidra till att skapa framgångsrika företag och tillväxt. Ett sådant gemensamt ”verktyg” är en mycket viktig pusselbit i innovationssystemet och för att skapa attraktivitet och utveckling i vår region.

Vi hoppas att vi får möjligheten att träffa dig då för att få ta del av dina synpunkter och tankar kring detta.

OSA gärna till magnus.sandebree(at)div.se om du har möjlighet att medverka.

Ditt engagemang är viktigt!

Forma

Stäng meny