UTBILDNING

UTBILDNING

utbildning-linje

Den viktigaste förutsättningen för att snabbt nå en hög designmognad i regionen är att Mittuniversitetets designutbildningar håller hög klass och är attraktiv. Elev-, projekt- och examensarbeten samt forskningsuppdrag kommer att bidra till detta. De industridesigner och designingenjörer som utexamineras och arbetar i regionen medverkar också till den utvecklingen.

En mycket viktig arbetsuppgift för DIV IF är därför att hjälpa till med rekryteringen av duktiga studenter till designutbildningarna. Med designföredrag och olika designprojekt i grundskolan samt med designtävlingar på gymnasiet och universitetet medverkar vi till ett ökat intresse för design hos ungdomarna.

Utbildningar i länet:

Grundskolan

KomTek (Härnösand och Örnsköldsvik)

KomTek står för kommunal teknikskola. KomTek är ett riksomfattande nät vars medlemmar samarbetar med varandra kring idéer, pedagogiska metoder och verksamhetsutveckling. Grunden för KomTek är att det ska vara roligt att skapa med teknikens hjälp.

KomTek Härnösand

KonTek Örnsköldsvik

Gymnasieutbildningar

Bobergsgymnasiet

Inriktningen Industridesign på teknikprogrammet ger dig möjlighet att designa alla möjliga slags föremål och du får utveckla produkter från idé till modell. Du studerar ämnen som design, färg, bild och form. Du arbetar både med traditionella formgivningsmetoder (för hand) och datorer. Vi brukar också vara med i Design Open som omfattar gymnasieskolorna i Västernorrland och Jämtland.

Gudlav Bilderskolan

Design 100p är obligatorisk på hantverksprogrammet, valbar på teknikprogrammet.
Kursen skall ge kunskaper i att arbeta och lösa formproblem med skisser och enkla modellmaterial. Kursen ger även kunskaper om ett vardagligt formspråk och i att uttrycka en produkts semantik. Ett mål för kursen är också att lösa formproblem inom givna ramar och att självständigt välja material och tillvägagångssätt för att visualisera en idé, från uppdrag till färdig presentationsmodell. Dessutom skall kursen ge kunskaper om hur estetik, teknik, ergonomi, ekonomi och miljökrav samverkar i designprocessen där användaren sätts i centrum.

Härnösands Gymnasium

Karktärskurserna på profilen Teknikdesign är Design, Konstruktion och CAD-teknik. Dessa kurser ingår i ämnet Teknikutveckling. Utbildningen i ämnet teknikutveckling syftar till att ge kunskaper om teknik och teknikanvändning samt förmåga att delta i olika faser i teknikutvecklingsprocessen. Ämnet är en kombination och praktisk problemlösning. Inom ämnet fokuseras teknikutvecklingen som idé och skapande till färdig produkt. En mer detaljrik indelning av teknikutvecklingsprocessen i olika faser skulle kunna innehålla fallstudie av teknikanvändning, marknadsundersökning, produktutveckling, design, konstruktion, miljösäkring, modellbygge, ritning, simulering, produktion, provning, kvalitetssäkring, distribution, marknadsföring, försäljning, teknisk support, återvinning och destruktion.

Parkskolan

Design och produktutveckling (TELMT) är en av fem inriktningar på teknikprogrammet. Utbildningen ger eleverna möjlighet att utveckla sin estetiska förmåga och kreativitet genom ett problembaserat arbetssätt, där uppdragsgivarens behov och önskemål ligger till grund för hur design- och konstruktionsproblem löses. På inriktningen ingår det kurser som design, designmodeller och bild och form. Inriktningen samverkar nära med kurserna i konstruktion och CAD för att ge det önskvärda samspelt mellan form och funktion. Utbildningen ger även kunskaper om material, modellbyggande och i att nyttja datorbaserade ritverktyg.

Hantverksdesignprogrammet finns på Parkskolan . Programmet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom olika hantverksområden med formgivning, design, produktion, marknadsföring, försäljning och reparation och service.

Sundsvalls Gymnasium

Teknisk Design, TELDN är en inriktning på teknikprogrammet. Teknikprogrammet tar sikte på framtiden, och söker stimulera elevernas entreprenöriell egenskaper och utveckla intresset för teknik, teknikutveckling och design.

Hantverksprogrammet inriktning mode design är en utbildning för de som är intresserade av mode och vill utveckla sin fömåga att lösa problem och arbeta kreativt, både individuellt och i grupp. Förutom kärnämnena läser man färg och form, design, mönsterkonstruktion och sömnad.

Hantverksprogrammet inriktning inredning/design är en grundläggande utbildning inom inredning och design för offentlig miljö och hemmiljö. Målet är att du skall få prova på olika skeenden inom inredningsbranschen t.ex. färgsättning, ljussättning och möblering.

Timrå Gymnasieskola

Virtuell design är en inriktning där man får möjlighet att kombinera kreativt och tekniskt intresse. Eleven får utgå från sin idé, finna lämpligt material och sedan förverkliga sin idé i form av en färdig produkt. Inriktningen är bra för den som är intresserade av teknik och formgivning och som vill ha en bra grund för studier på till exempel en designhögskola.  Här får man möjlighet att skapa arbetsprover i kurser som bland annat bild, design, digitalt skapande och webbdesign

Ådalsskolan

Teknikprogrammet inriktning Produkt och produktionsutveckling
Om du väljer denna inriktning får du metoder och verktyg för att kunna vara med i utveckling av framtidens produkter och produktionsmiljöer. Du får skapa modeller i CAD (Computer Aided Design) med hjälp av programvaran SolidWorks och tillverka produkter utifrån dessa, för att utvärdera dina idéer.

Universitetsutbildningar

Mittuniversitetet Kandidatutbildning i Industridesign

Design är idag ett viktigt konkurrensmedel. Ett medvetet och konstruktivt arbete med design skapar stora förutsättningar för framgång i alla branscher. I denna utbildning arbetar vi med industriell design, dvs en design som är resultatet av en strategisk arbetsprocess, för att skapa funktionell form för en industriell produktion.

Industridesignerns arbetsdag är varierande, mycket beroende på att teoretiska arbetsuppgifter varvas med praktiska. Detta innebär att utbildningen består av ett brett spektrum av kurser, både inom det humanistiska och inom det tekniska området. Form och gestaltning är oerhört viktigt för konsumentens val av en produkt samt för identifieringen av företaget bakom denna. Ofta sker val av en produkt utifrån detta i kombination med tekniska prestanda. Konsumenterna tenderar till att bli både skickligare och mer krävande i sina val. Samtidigt som näringslivets marknader internationaliseras så intensifieras produktutvecklingen. För att möta upp detta scenario av verkligheten behövs det en bra utbildning med tydlig yrkesprofilering inom industridesign.

Utbildningen är på tre år och bygger på konstnärlig grund. Successivt byggs det upp en känsla för yrkesområdet och efter avslutad utbildning erhåller man en kandidatexamen i Industridesign. Det första årets kurser ger den studerande de grundläggande verktygen för att kunna arbeta med design på ett effektivt sätt, det vill säga att utveckla förmågan inom skissteknik, färg och form, datorteknik, konstnärliga ämnen samt utveckla sin kreativitet. Det andra året innehåller även det ett utvecklande av de grundläggande verktygen men framförallt så utökas det med teoretiska specialämnen som designmetodik, ergonomi, produktionsmetoder, konstruktionsmetoder och miljöanpassad produktutveckling. Inför det tredje året kan du välja mellan två inriktningar, Human Care Design eller Recreational Design.

Syftet med inriktningarna är att den studerande skall få med sig fördjupade kunskaper i ett specifikt område. Det betyder inte att denne måste eller bör arbeta inom det området i sitt framtida yrke. Inriktningarna är framtagna med tanke på att det i en snar framtid behövs kompetenta industridesigners inom dessa områden.

Mittuniversitetet Masterutbildning i Industridesign

Under uppbyggnad – Kan sökas HT 2015

Mittuniversitetet Grafisk design och kommunikation

I ett kommunikationssamhälle där många konkurrerar om utrymmet ställs höga krav såväl på kommunikationsstrategier som på den visuella utformningen av budskapet. I Mittuniversitetets utbildningsprogram för grafisk design och kommunikation ryms både teoretiska kurser i mänsklig
kommunikation och praktiska kurser i grafisk formgivning.

Unik utbildning

Mittuniversitetet har länge bedrivit kurser inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap och ämnet informationsformgivning/grafisk design. Utbildningsprogrammen kombinerar dessa båda ämnen i god balans. Målet är att du som student ska få en bred förståelse för hur kommunikation fungerar, används och verkar på individ-, organisations- och masskommunikationsnivå, så att du kan analysera och utveckla kommunikationsstrategier. Under utbildningen får du också utveckla ett vetenskapligt synsätt och kan förbereda dig för vidare studier på magister- eller forskarnivå.

Teori och praktik i kombination
Studenten utvecklar också kunskaper och färdigheter i typografi, bildhantering och grafisk form. Kunskaperna tillämpas med hjälp av relevanta programvaror för grafisk form. Studenten får inom den praktiska tillämpningen av grafisk design, utifrån din teoretiska förståelse av
varumärkets kommunikativa roll, fördjupning mot förpackningsformgivning. Det är vanligt att i vissa kurser jobba mot externa uppdragsgivare. De praktiska tillämpningsmomenten ska utmynna i en för studenten representativ samling arbetsprover. Utbildningens mål är också att främja ett kreativt, självständigt och medvetet arbetssätt, så att kvalificerade arbeten kan utföras, främst inom tryckta informationsprodukter.

Mittuniversitetet Master Grafisk design och kommunikation

Under uppbyggnad

Mittuniversitetet Teknisk design

Civilingenjörsutbildningen vid Mittuniversitetet innehåller alla delar för att bli extra attraktiv på framtidens arbetsmarknad, som till exempel vårt unika ledarskapsprogram. Som civilingenjör i teknisk design kan studenten använda sitt breda kunnande inom teknik och design för att ta fram nya produkter eller förbättra produkter. Utbildningen i teknisk design ger stora möjligheter att utveckla kreativitet och förmåga att leda arbetet inom ett område som innehåller både design och teknik. Hos oss erbjuds ett unikt studieupplägg som karriärcoach (en personlig näringslivskontakt), arbetslivsnära pedagogik (arbete med ingenjörsproblematik i projektform) och  närhet (små studiegrupper och nära lärarkontakt).

Civilingenjörsutbildningen i teknisk design möter marknadens behov av civilingenjörer utbildade i att tänka och arbeta efter designmetodikens principer. Design har blivit viktigt i konkurrensen mellan produkter med likartade tekniska kvaliteter, och designmetodikens mål är produkter som har stor användarnytta, effektiv tillverkningsteknik och attraktiv form.

Utbildningen erbjuder både en bredd och ett djup inom maskinteknik och design. Redan från första terminen, och sedan som en röd tråd genom utbildningen, följer kurser i skiss- och modellteknik, designmetodik, produktsemantik och interaktionsdesign. Studenten arbetar både praktiskt och teoretiskt. Målet är att ge en gedigen teknisk utbildning samtidigt som ge färdigheter att kunna arbeta med designverktyg och kunna kommunicera med tekniker och designer på deras eget språk. I utbildningen ingår kurser för verktyg inom data, elektronik, fysik och matematik men även breddning av ingenjörskunnande, bland annat genom att läsa kurser i projektledning, ekonomi och kommunikation.
Utbildningen ger även förmåga att sätta in tekniken i sitt sammanhang och att kommunicera med yrkesmänniskor inom andra områden. Efter tre år kan studenten välja att ta ut en kandidatexamen.

Att läsa till civilingenjör i teknisk design innebär mycket samarbete i grupp för att teoretiskt och praktiskt formulera och lösa problem. Projekt och examensarbeten görs gärna i samarbete med företag. Speciellt sker samarbete med företag inom tillämpningsområdena Recreational Design och Design in Human Care.

Arbetslivskontakt
Utbildning ges i nära samarbete med näringslivet och innehåller en personlig karriärvägledning. Kontakt med näringslivet fås genom en personlig mentor, som är yrkesverksam i näringslivet. Genom mentorn, som följer studenten genom utbildningen, introduceras denne praktiskt i ingenjörsarbetet. Detta ger goda möjligheter att delta i seminarier med industrin, att delta i industriprojekt, att få praktikarbete under sommaruppehållen samt examensarbete. För studenten innebär det spännande inslag i utbildningen och att denne får en kompetens som är efterfrågad av arbetsmarknaden.

Stäng meny