OM DESIGN

OM DESIGN

Om-design-linje

Design beskrivs på olika sätt inom olika områden. Design i Västernorrland utgår från design som metodik och arbetsprocess.

Definition av design SVID:

Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.

Definition OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market)

Design is an art and a science, it forms our homes and our workplace, and it is all around us, wherever we are. Design is the surface of the man-made environment.

Designprocessen – ett arbetsverktyg

Designprocessens utformning varierar mellan olika organisationer, projekt och designområden. Många har sin egen beskrivning av designprocessen, men de liknar för det mesta varandra.

Designprocessen är en modell för att arbeta med produkt och tjänsteutveckling. Den ingår som en del i organisationens hela utvecklingsprocess och används för att nå ett framgångsrikt och kreativt resultat med hjälp av designkompetens. Designprocessen kan tillämpas på många olika områden och designprojekt som rör både varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.

Designprocessen – steg 1

Utgångspunkter

Design kan vara ett kraftfullt verktyg för att påverka och för att förmedla nytänkande och omtanke om människan. Vi präglas av vår omgivning både i nuet och historiskt. Genom att studera vår omvärld kan vi finna behov och se beteenden som kan ge nya uppslag. I steg 1 formuleras vilken huvudinriktning som är relevant för arbetet och insamling av basfakta sker för denna huvudriktning i form av tid, teknik, ekonomi och andra viktiga förutsättningar för arbetet.

Designprocessen – steg 2

Användarstudier

Genom samtal, antropologiska studier och tester med berörda användare undersökes vilka behov som finns och vilka funktioner och områden som är av intresse att jobba med. Analys av omvärlden görs med ett bredare informationsinsamlande som senare kan smalna av och trattas ner i olika former.

Designprocessen – steg 3

Koncept och visualisering

Med utgångspunkterna och användarstudierna som plattform utvecklas nu ett eller flera konceptförslag som presenteras och testas inom eller utanför gruppen. Arbetet sker genom visualiseringar i olika former (skisser, modeller, scheman etc) så att alla kan se och förstå. Det är i detta arbete som grundidéerna växer fram och här börjar vi se åt vilket håll det lutar. Det är dock viktigt att inte låsa sig i en lösning i detta läge. För att få en så bred och objektiv bild av problemet som möjligt innan man snävar in och väljer riktning är det bra att arbeta ihop i team och med andra som har olika erfarenheter och kompetenser.

Designprocessen – steg 4

Utvärdering och konceptval

Utvärdering av de olika koncepten sker nu genom olika prioriteringar, beräkningar, marknadsvärderingar och tekniska avgöranden. De alternativa förslagen ställs mot varandra. Detta kan göras flera gånger om innan beslut fattas om det är ett eller flera förslag som ska gå vidare till ett slutavgörande.

Designprocessen – steg 5

Justering och genomförande

Det valda förslagen vidareutvecklas och förfinas. Här är det dags att bestämma vilket/vilka förslag som ska presenteras, testas och utvärderas. Det är nu dags att producera det slutgiltiga förslaget och se dess effekter.

Designprocessen – steg 6

Uppföljning och utvärdering

Utvärdering sker av designen och dess effekter. Även arbetet, team och andra delar utvärderas för att se delar som kan förfinas och utvecklas bättre i framtiden.

Designprocessen är ett iterativt arbetssätt vilket gör att det är naturligt att röra sig fram och tillbaka mellan olika steg. En viktig del i designprocessen är att ta fram lösningar som snabbt kan testas och utvärderas. Har en lösning brister är grundtanken att dessa ska hittas tidigt i utvecklingsprocessen vilket gör att risker minskas för att den slutgilltiga designen blir felaktig eller att den ej tas emot väl av dess brukare.

 

 

 

 

Stäng meny